پرسشنامه و کدتخفیف یودمی

پرسشنامه جهت دریافت کد تخفیف دوره یودمی

 

هدف شما ازشرکت در دوره چیست ؟(Required)