تابلو امتیازات دوره فایور

1500$

نام فریلنسر : تیم شماره ی 1

نام پروژه : تکانش

4500$

نام فریلنسر : تیم شماره 4

نام پروژه : گروپلنسینگ

1900$

نام فریلنسر : تیم شماره 2

نام پروژه : تکانش

رتبه نام فریلنسر نام پروژه مبلغ
4 تیم شماره 3 تکانش 1000 $