0%

در این تست با توجه به شخصیت و توانایی های شما ، دسته بندی های شغلی به شما " پیشنهاد " میشود .توجه داشته باشید که فاکتور علاقمندی ، فاکتور تایید کننده نهایی است.